Warunki Zamówienia

Warunki Zamówienia

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BIZULERIA.EU

Domena internetowa www.bizuleria.eu umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie stanowi własność firmy ,,Bizu_leria – Aleksandra Józefiak” z siedzibą w Pszczółkach, przy ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki, NIP 5922061969.

Słowniczek:

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy; dostawy realizowane są po dokonaniu zapłaty ceny;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;
Klient – zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego, którego zamówienie zostało zaakceptowane i przyjęte do realizacji.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.
Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.
Login – identyfikator ktory stanowi adres e-mail wprowadzony przez Klienta.
Magazyn – miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.
Newsletter – informacja handlowa dotycząca firmy Bizu_leria a także pozostałe informacje handlowe, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.
Osoba Upoważniona – Klient lub inna wskazana przez Klienta osoba, która jest uprawniona od odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.
Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów jubilerskich, pod adresem www.bizuleria.eu, które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez Bizu_leria Aleksandra Jozefiak.
Towar – artykuł jubilerski, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.
Bizu_leria – znak towarowy, pod którym prowadzony jest Sklep Internetowy, stanowiący własność Bizu-leria Aleksandra Józefiak;
Bizu_leria – Biżu-Leria Aleksandra Józefiak, ul. Wielokwitowa 5, 83-032 Pszczółki.
Zamówienia zagraniczne – Zamówienie, którego dostawa ma odbyć się na obszarze Unii Europejskiej, poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, oraz USA.


§ 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są wyłącznie Klienci, tj. osoby, które zarejestrowały się w Sklepie Internetowym. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
– dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez podanie prawdziwych danych;
– zalogowanie w Sklepie Internetowym przy użyciu Login i Hasła.


Szczegółowa procedura rejestracji użytkownika Sklepu Internetowego zamieszczona jest na stronie internetowej w zakładce ,,Pomoc” Sklepu Internetowego.

2. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie.
3. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji firmy Bizu_leria, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Prezentacja Towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza po stronie Bizu_leria zobowiązania do sprzedaży Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta a następnie jego weryfikacji przez Bizu_leria m.in. pod kątem dostępności Towarów. Niektóre Towary mogą być w każdym czasie wycofane ze sprzedaży w Sklepie Internetowym lub mogą być czasowo niedostępne.
4. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Złóż Zamówienie”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:
a. komputer PC;
b. szerokopasmowe łącze internetowe;
c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
d. włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny www.bizuleria.eu;
f. aktywne konto e-mail.


5. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Bizu_leria.
6. Bizu_leria zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 2. CENA I PŁATNOŚCI

1. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Bizu_leria zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena jest wynikiem oczywistej pomyłki. Wysokość kosztu przesyłki wykazana jest w koszyku podczas procesu składania zamówienia.
2. Płatność za zamówienie odbywa się przelewem, lub przez PayU.
3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar, chyba, że w konkretnym przypadku Sklep Internetowy dopuszcza możliwość płatności za Towar przy jego odbiorze. Bizu_leria zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Bizu_leria dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury proforma, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego zamówienia.

5. Zamówienia nie opłacone w ciągu 10 dni zostaną anulowane.

§ 3. DOSTAWA

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, termin realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych. W praktyce realizacja wysyłki przedmiotów dostępnych w slepie wynosi najczęściej od 1-2 dni. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, taka osoba nie nabywa żadnych uprawnień ani roszczeń w stosunku do Bizu_leria. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.
3. Wszelkie zamówienia, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.
4. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD i zgodnie z ich Regulaminami. Z Regulaminem dostarczania przesyłek przez Pocztę Polską można zapoznać się w każdym Urzędzie Pocztowym, oraz na stronie WWW Poczty Polskiej. Dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin dostawcy. Zmiana formy dostawy następuje jedynie w sytuacjach wyjątkowych, o czym klient składający zamówienie będzie każdorazowo poinformowany przed terminem jego realizacji.
5. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Bizu_leria. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Bizu_leria zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.
6. W przypadku przesyłek zagranicznych Sklep Internetowy termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

7. Koszt dostawy zależy od wartości zamówienia i jest automatycznie wyświetlany w Koszyku po dodaniu do niego Towaru.


§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsument, który w Sklepie Internetowym Biżu_Leria zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Biżu_Leria Aleksandra Józefiak, ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, dostępnym [tutaj]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas gdy dostarczony do niego Towar nie był używany.

4. Sklep Biżu_Leria nie zwraca opłat za odesłanie Towaru.

5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Ostąpienia od Umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności za zwrócone produkty. Nie zwracamy kosztów wysyłki Towaru do Klienta.

6. Towar powinien być zwrócony na adres:

Biżu_Leria Aleksandra Józefiak, ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki.

Sklep nie będzie przyjmował oraz akceptował wysyłki od Klienta do Biżu_Leria za zaliczeniem pocztowym. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć paragon zakupu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu Biżu_Leria, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.§ 5. REKLAMACJE

1. Sklep Internetowy Biżu_Leria jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Uszkodzenia mechaniczne przedmiotu nie podlegają reklamacji. 
2. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: Biżu_Leria Aleksandra Józefiak, ul. św. Ambrożego 23, 83-032 Pszczółki z dopiskiem ,,Sklep internetowy”.
3. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia, Bizu_leria ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji, telefonicznie, emailem lub listownie.

§ 6. NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Bizu_leria danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.
2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Bizu_leria informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

§ 9. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1. Każde zakupy Klienta są premiowane punktami, które mogą zostać zamienione na zniżkę podczas kolejnych zakupów. Każda 1 (jedna) złotówka wydana na zakupy produktów w Sklepie Internetowym Bizuleria, powoduje przyznanie 1 (jednego) punktu na koncie Bizu_leria. Wartość wymiany 1 (jednego) punktu, na zniżkę przy kolejnych zakupach jest równa wartości 0,03 (trzy grosze).

2. Punkty zatwierdzone są dopiero po zakończeniu realizacji zamówienia przez sklep.

3. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Saldo swojego konta można sprawdzić logując się do swojego konta.

5. Niniejsze warunki Programu Lojalnościowego mogą zostać zmienione przez Bizu_leria. Zmiana zostanie ogłoszona w ,,Warunkach Zamówienia” na stronie Sklepu Internetowego Bizu_leria.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

Kto przetwarza Twoje dane:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biżu-leria Aleksnadra Józefiak z siedzibą w Pszczółkach.

 

Cel przetwarzania danych

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. 

 Dane osobowe wszystkich osób korzystających z sklepu bizuleria.eu  przetwarzane są również przez Administratora:

 1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej,kontekstowej,  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom

Podstawa przetwarzania

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu
Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążęnia Twojej karty kredytowej. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. Zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter podczas rejestracji.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.

 

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częscią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane . Dodatkowo, Gdy usuniesz konto , Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

Twoje prawa:

 • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
 • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
 • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.
 • masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
 • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;